70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол /D011301/

Танилцуулга
Зорилго
Сургаптын арга зүй
Сургалтын төлөвлөгөө
Гадаад хамтын ажиллагаа
Төгсөлтийн баримт бичиг
Танилцуулга

Маргад  дээд сургуулийн багш, сургуулийн өмнөх боловсролын хөтөлбөрөөр төгсөгч нь МУ-ын чанарын шинэчлэлийн бодлогын алсын хараа,эрхэм зорилгод нийцүүлэн “ Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаарх баримтлах бодлого нь хурдацтайгаар өөрчлөгдөн байгаа нээлттэй, өрсөлдөөнтэй, мэдээлэлжсэн нийгэмд зохицон амьдрах чадвартай хүүхдийг бага наснаас нь хөгжүүлэхэд өөрийн орны уламжлал,онцлогт түшиглэн олон улсын чиг хандлагатай нийцүүлж,эцэг эх, багш,судлаач,олон нийтийн оролцоог ханган хамтран ажиллах зарчимд тулгуурлана.

Зорилго

Шинжлэх ухааны үндэстэй сургалтыг сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн зохион байгуулах мэдлэг,чадвар эзэмшсэн, багшийн ёс зүй,төлөвшил сайтай,байнга тасралтгүй хөгжих хүсэл тэмүүлэлтэй багш мэргэжилтнийг бэлтгэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.

.

    Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсролын хөтөпбөрийн сургаптын арга зүй

Сургалтын аргууд Агуулгын хүргэх хэлбэр Сургалтын арга зүйн онцлог Хувь
Уламжлалт арга зүй

– Лекц унших

– Хэлэлцүүлэг

– Цахим хичээл, контент

 

Онолын болон шинэ мэдээллийг өгнө

 

10%

Идэвхтэй

сургалтын арга зүй

–  Багийн ажил

– Асуудалд суурилсан хэлэлцүүлэг

– Вебинар цахим

– Тайлан хэлэлцүүлэг

Тонгоруу сургалт

Оюутнуудыг сэтгэх болон асуудал шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд шууд татан оролцуулна. 51,0%
Дадал хэвшил суулгах арга

–  Загварчлах ззмаар туршлага олгох

–  Төсөлд суурилсан

–  Бодит бутээл, даалгавар гүйцэтгэх

Дадлага хийх

Оюутнууд өөрсдөө гар бие оролцож, хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэх боломж олгоно. Багаар ажиллаж сурна

 

 

19%

Интерактив арга

–  Е сургалт

– Онлайн сургалт

Холимог сургалт

Зайнаас сурах боломжтой болно.

 

20%

                                                           СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сургалтын чиглэл:Боловсрол судлал                                             Мэргэжлийн индекс:DO11201                Мэргэжил: Багш-сургуулийн өмнөх насны боловсрол              Сургалтын хэлбэр:Өдөр Боловсролын зэрэг: Бакалавр                                                            Суралцах хугацаа: 4 жил Боловсролын түвшин:Бүрэн дунд

Хичээлийн нэр

Хичээлийн

индекс

Ноогдох

кредит

Тайлбар
  Ерөнхий суурь хичээл   25 кр

 

 

Нэг семестрт судлах хичээлийн кредит нь 12-17 кредит байна

1 Мэргэжлийн удиртгал LHC-101 2
2 Сэтгэлгээний түүх,соёл -101 3
3 Монгол хэл бичиг,найруулга зүй PSC-101 3
4 Харилцааны сэтгэл судлал MLS-102 2
5 Монголын түүх соёл,зан заншил YIM-101 3
6 Англи хэл  1 ENG-101 2
7 Англи хэл  1 ENG-102 2
8 Зураг урлахуй ART-102 2
9 Анатоми физиологи APH-101 2
  Сонгон судлах хичээл 4-6кр  
10 Экологи,байгаль хамгаалал ECO-101 2  
11 Эдийн засгийн онол ECT-202 2
12 Биеийн тамир,эрүүл ахуй PHC-101 2
13 Менежментийн үндэс MEN-402 2
14 Монгол бичиг MTS-102 2  
      Мэргэжлийн суурь хичээл 20кр  
14 Ерөнхий сэтгэл судлал PSY-201 3

 

III семестрт

 

“Ажиглах дадлага,,-ыг 4 долоо хоногийн хугацаатай клиник цэцэрлэг дээр хийнэ.

15 Сурган хүмүүжүүлэх зүй PED-201 3
16 Орчин цагийн монгол хэл-1 CML-102 2
17 Орчин цагийн монгол хэл-2 CML-201 2
18 Хөгжмийн боловсрол-1 MUE-201 2
19 Хөгжмийн боловсрол-2 MUE-202 2
20 Судалгааны арга зүй MER-202 2
   Сонгон судлах хичээл 2-4 кр
21           Мэргэжлийн гадаад хэл 1 /англи,орос хэл / PTR-301 2
22

 Мэргэжлийн гадаад хэл 2

/ англи орос хэл /

PTR-401 2
23 Аэробик гимнастик GYM-402 2
         Мэргэжлийн хичээл 78 кр  
24 Тоглоом сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй,технологи TYT-102 2

VI- семестрт “Багшлах дадлага-1”-ийг 4 долоо хоногийн хугацаатай клиник цэцэрлэг дээр хийнэ.

VII- семестрт

“Багшлах дадлага-2” ийг 4 долоо хоногийн хугацаатай орон нутагтаа хийнэ.

25 Хүүхдийн сэтгэл судлал PSC-202 3
26 Хүүхдийн сурган  хүмүүжүүлэх зүй PSH-202 3
27 Хүүхдийн эрүүл ахуй,асаргаа сувилгаа CCH-201 3
28 Хүүхдийн уран зохиол,уран уншлага LIT-202 3
29 Хэл яриа хөгжүүлэх арга зүй-1 MSP 201 3
30 Хэл яриа хөгжүүлэх арга зүй-2 MSP-301 3
31 Байгаль,орчинтой танилцуулах арга зүй MEN-302 3
32 Математикийн энгийн төсөөлөл хөгжүүлэх арга зүй-1 MMA-302 3
33 Математикийн энгийн төсөөлөл хөгжүүлэх арга зүй-2 MMA-302 3
34 Дүрслэн урлахуйг хөгжүүлэх арга зүй-1 MEA-301 3

V-VII семестрт мэргэших чиглэлээрээ

“Ангийн ажил хийнэ” Босго оноо хангасан оюутан

35 Дүрслэн урлахуйг хөгжүүлэх арга зүй-2 MFA-302 3
36 Бие бялдрыг хөгжүүлэх арга зүй-1 MPH-301 3
37 Бие бялдрыг хөгжүүлэх арга зүй-2 MPH-302 3
38 Хөгжим заах арга зүй MUK-301 3
39 Хөгжимт хөдөлгөөн,бүжиг заах арга зүй MMR-401 3
40 Эцэг эх,гэр бүлд туслах арга зүй MPA-401 3
41 Сургуулийн өмнөх боловсролын удирдлага MPS-401 3
42 Тусгай хэрэгцээт боловсрол MEE-301 2
43 Ажиглах дадлага PTE-201 6
44 Багшлах дадлага-1 PTE-302 6
45 Багшлах дадлага-2 PTE-401 6
           Сонгон судлах хичээл   6-9 кр  
46 Тасралтгүй боловсрол MEE-402 2  
47 Цахим сургалтын арга зүй MPS-402 3  
48 Багшлахуйн менежмент ТЕМ-302 2  
49 Мэргэшүүлэх семинар QSM-402 2  

 

Төгсөлтийн шалгалт Улирал   Хичээлийн нэр Кредит Эзлэх хувь    
1

Сурган хүмүүжлэх зүй

Сэтгэл судлал

      А/174   А/174  
     2 Математикийн энгийн төсөөлөл хөгжүүлэх арга зүй     Ерөнхий суурь хичээл 36-аас доош кр 25 кр 30%-аас доош 21%
3 Хэл яриа хөгжүүлэх арга зүй     Мэргэжлийн суурь хичээл 30-аас доош кр 27 кр 25%- аас доош 18%
        Мэргэжлийн хичээл 54-өөс дээш кр

76 кр

 

45%-аас дээш 61%
        120 оос дээш кредит 128 кр 100%    

                            

Тус сургууль нь 2014 оноос “Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал” – ыг орон тоогоор ажиллуулж сургуулийн гадаад харилцааг хөгжүүлэхэд ихээхэн дэвшилд хүрсэн юм. Гадаад харилцааны дэд хөтөлбөрийг 2014 онд боловсруулан хэрэгжүүлж байна.

ОХУ – ын 4 их сургууль, БНСУ – ын 5 их сургууль, Тайвань, Японы их сургуулиудтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, төгсөгчдөд болон, суралцагч оюутнуудад зориулсан төрөл бүрийн сургалт, уулзалт, соёл, спортын арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна.

Олон улсын эрдэм шинжилгээний их хурлыг 5 удаа зохион байгууллаа.

Хамтран зохион байгуулсан гадаад арга хэмжээ:

  1. Сэлэнгэ мөрний усны чанар, бохирдлыг судлах Орос, Монголын экспедицийг зохион байгуулсан.
  2. ОХУ-ын Кемерово мужийн Улсын Их Сургуультай хийсэн теле-мост цахим хурал

      3.ОХУ-ын Алтайн Улсын Багшийн Их Сургуультай хамтарсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

     4.Кемерово мужийн Их, Дээд сургуулиудын боловсролын яармаг, урлагийн тоглолтыг Эрдэнэт хотод  зохион байгуулсан.

  1. “Байгаль, соёлын өвийг музейжүүлэхэд Мэдээлэл технологийн ололтыг ашиглах нь” сэдэвт олон улсын онол-практикийн XVIII бага хурал (Улан-үдэ. Эрдэнэт хил дамнасан олон улсын хурал)
  2. ОХУ-ын Кемерово, Красноярск болон БНСУ, Тайван зэрэг улс орнуудад зохион байгуулсан олон улсын хурлуудад хамтарсан болон илтгэл хэлэлцүүлэхээр оролцож ирэв.

 7.Япон улсын “Токиогийн Мейсей их сургуулийн багш зөвлөх проф Огава Ёшихиро “Токкатцу хөтөлбөрийн сургалт” ыг  “Маргад” дээд сургуулийн багш нар, оюутнуудад  явуулдаг.

Мэргэжлийн боловсрол олгох хөтөлбөрийн заавал болон сонгон судлах хичээлүүдийг амжилттай судалж, 120-оос доошгүй кредит цуглуулсан, ахицын шалгалтаар хангалттай үнэлгээ авсан, мэргэжпийн тэнхим, профессорын багаас холбогдох дүрэм журмын хүрээнд тавьсан тусгай шаардлагуудыг биелүүлсэн, 1.7-оос доошгүй голч оноотой суралцагчид “Маргад” дээд сургуулийн бакалаврын зэрэг олгоно.

          Хөтөлбөрийн албаны дарга тухайн нэг оюутны бакалаврын зэрэг авахад заавал судлах ёстой модулиудтай холбоотой асуудпыг шийдвэрлэдэг ба хэрвээ оюутны сургалтын төлөвлөгөөнд ямарваа нэгэн өөрчлөлт орсон бол хөтөлбөрийн албаны дарга түүнийг нь хянаж баталгаажуулдаг.

Төгсөлтийн бичиг баримтыг БСШУСЯ-наас гаргасан эрх зүйн акт, “Сургалтын журам”, “Оюутны журам” болон бусад эрх зүйн бичиг баримтын дагуу олгоно.

Төгсөлтийн бичиг баримт буюу диплом нь эрх бүхий байгууллагаас гаргасан стандарт шаардлага хангасан байх бөгөөд диплом болон хавсралтыг кирилл, уйгаржин монгол бичиг, англи хэлээр тус тус үйлдсэн байна