70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

БАГШЛАХ ДАДЛАГЫН УДИРДАМЖ

Бага болон газарзүй биологийн боловсролын багшийн II  ангийн оюутнуудынлаборатори/хичээл/ дадлагын удирдамж

Нэг. Лаборатори/хичээл/ дадлагын зорилго

Сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сэтгэл судлал, дидактикийн хичээлээр үзсэн онолын мэдлэгээ тодорхой сургууль, багш, сурагчийн үйл ажиллагаанд хэрхэн хэрэгжиж байгаа болон боловсролын тухай хууль, сургууль, багш, сурагчийн дүрэм, эрх үүрэг бусад холбогдох эрх зүйн баримт бичгийг шинжлэн судлах, хүүхдийг шинжин таньж оношлох, бага насны хүүхэдтэй ажиллах арга барил эзэмшихэд чиглэгдэнэ.

Хоёр. Лаборатори дадлага/хичээл/ хийх хугацаа

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Лаборатори 8 дугаар  2015 оны 04 сарын 13-наас 2015 оны 05 сарын 8-ныг дуустал 4 долоо хоногийн хугацаанд хичээлийн бус цагаар “Лаборатори/хичээл/ дадлага”-хийнэ.

Гурав. Лаборатори/хичээл/  дадлагын хийх удирдамж

Үйл ажиллагааны чиглэл

Хийж гүйцэтгэх ажил

Авбал зохих оноо

 1. Анги удирдаж, зохион байгуулах

Анги удирдсан багштай хамтран хичээлээс гадуур хүүхдийн анхаарал, ой тогтоолт, харилцааны чадварыг сайжруулах сэтгэл зүйн дасгал-тоглоомын үйл ажиллагаа зохион байгуулах

 
Хичээлээс гадуурх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан анги удирдсан багш, нийгмийн ажилтнаар батлуулан хэрэгжүүлэх,
Долоо хоногт нэгээс доошгүй ажил зохион байгуулж удирдан явуулах.
Хүмүүжил, сурлагаар хоцрогчидтой ажиллах
Эцэг эхийн хурал хийж хамтарч ажиллах
Ажлын үйл явц, үр дүнг зургаар баримтжуулан тайлан бэлтгэх

  20 хүртэл

оноо

2.Багшийн сургалтын үйл ажиллагаатай танилцах

 

 Багшийн сургалтын орчинд сэтгэл зүй болон сурган хүмүүжүүлэх ажиглалт хийж, тэмдэглэл хөтлөх

 • Багшийн сэдэлжүүлэх арга барил
 • Хүүхэд өөрөө сонголт хийж буй эсэх
 • Хүүхдийг урамшуулан дэмжиж буй эсэх
 • 20-оос доошгүй цагийн хичээлд сууж анализ хийх
 • Сэдэв сурталчлах булан байгуулах

20

хүртэл

оноо

3.Сэтгэл зүйн оношилгоо хийх

2 сурагчийг сонгон авч ажиглалт болон бусад судалгааны аргуудаар сэтгэл зүйн судалгаа хийх

Дадлагын хугацааны 80 % буюу 16-аас доошгүй өдөр тодорхой зорилгын дагуу ажиглалт хийж тэмдэглэл хөтөлнө. Ажиглалтын судалгааны дүнг батлах зорилгоор судалгаа авах  \Хавсралтаас судалгааг сонгох\

40

хүртэл

оноо

Анги бүлгийн нийгэм сэтгэл зүйн онцлогийг судлах

 

Анги бүлгийг сурган-сэтгэл зүйн үүднээс судлах карт-схем ашиглан анги хамт олны үйл ажиллагааны чиглэл, зохион байгуулалт,  сэтгэл зүйн нэгдэл, уур амьсгалыг тодорхойлох

Социометрийн аргаар бүлгийн гишүүдийн хоорондын харилцааг тодорхойлох

Хүүхэд эцэг эхийн хоорондын харилцааг тодорхойлох

Гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын харилцаа ба уур амьсгалыг судлах арга зүйн судалгаагаар эцэг эхчүүдээс судалгаа авч үнэлэлт дүгнэлт гаргах

4. Боловсролын эрх зүй судалж тэмдэглэх

 

 • Боловсролын багц хууль
 • Сургуулийн дотоод дүрэм журам
 • Багшийн эрх үүрэг, ажлын онцлог
 • Сурагчийн дүрэм, эрх үүрэг
 • АУБ-ийн эрх үүрэг, онцлог гм

 

 • Сан бүрдүүлэх
 • Уншиж судлах
 • Тэмдэглэл хөтлөх

20 хүртэл

оноо

Дөрөв. Лаборатори/хичээл/  дадлагыг үнэлж дүгнэх журам

 • Дадлагын тайланг 2015 оны 5-р сарын 15-ны дотор хамгаална.
 • Дадлага хийсэн сургуулийн үнэлгээ, тодорхойлолт, дадлагын тайлангийн бүрдэл зэргийг харгалзана.

Тав. Дүгнэх үзүүлэлт \100 оноо=1кредит\

 • Хичээлээс гадуурх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт            40 хүртэлх оноо \АУБ-н тодорхойлолттой\
 • Сэтгэл зүйн судалгаа                                                       20 хүртэлх оноо \Сэтгэл судлалын багш дүгнэх\
 • Эрх зүйн сан бүрдүүлэлт                                                 20 хүртэлх оноо \Комисс дүгнэх\
 • Багшийн хичээлд сууж тэмдэглэл хөтлөх                        20 хүртэлх оноо \Комисс дүгнэх\

“Маргад” дээд сургуулийн Бага боловсролын багшийн III ангийн оюутнуудын “Багшлах дадлага-1’-ийн удирдамж

Нэг : “Багшлах дадлага-1”-ийн зорилго:

1.1  Бага боловсролын багшийн ангийн оюутнууд мэргэжлийн дидактикийн хичээлээр олж авсан мэдлэг, чадвараа бүтээлчээр хэрэгжүүлж сурах

1.2  Бага боловсролын цөм хөтөлбөр, сурах бичиг, гарын авлага, зөвлөмжийг судалж танилцах, тэмдэглэл хийх, ээлжит хичээл,  хичээлээс гадуурх ажлыг чанартай төлөвлөж, бэлтгэх, зохион байгуулах арга барил эзэмших

1.3  Сурган хүмүүжүүлэх ухаан, Сэтгэл судлалын хичээлээр олж авсан мэдлэг чадвараа бүтээлчээр хэрэгжүүлж сурах

1.4  Анги хамт олныг удирдан зохион байгуулах, бага насны хүүхдийн сэтгэц, физиологийн онцлог, мэдлэг чадварын түвшин, хөгжил төлөвшилтийг судлан тодорхойлох чадвар эзэмшихэд чиглэгдэнэ.

Хоёр: Дадлагын хугацаа, зохион байгуулалт

Дадлагыг 2015 оны 04 сарын 13-нээс 05 сарын 08 -ныгг дуустал долоо хоног Орхон аймгийн Баян-Өндөр цогцолбор сургуульд хийнэ. Дадлагын хугацаанд хуваарилсан ангийг удирдан зохион байгуулна.

2.1 Ээлжит хичээлд бэлтгэх, хичээл зохион байгуулах талаар хийх ажлын чиглэл

 • Дадлагын эхний өдрөөс эхлэн хичээл заах ба оюутан нь тухайн сургуулийн багшийн ажлын хуваарийг мөрдөн ажиллана.
 • Ээлжит хичээлийн бэлтгэлийг 2 өдрийн өмнө хийж, анги удирдсан багш, дидактикийн багшаар хичээлд хэрэглэх үзүүлэн таниулах материал болон бусад хэрэглэгдэхүүний хамт хянуулан батлуулна.
 • Дадлагын хугацаанд нийт 20 цагийн хичээл дүнтэй заана. Үүнд: Математик 6 цаг, Монгол хэл 6 цаг, бусад хичээл 6 цаг /Хүн орчин, Хүн байгал, Зураг технологи, Дуу хөгжим, Биеийн тамир, Иргэний боловрол/
 • Заасан хичээлийн протоколыг хичээлд суусан багшаар бүрэн хөтлүүлж, хичээлийн үнэлгээ, багшийн гарын үсэг бүрэн байна.

2.2  Оюутан хичээл заахын зэрэгцээгээр дараах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

 • Анги даан удирдаж, нэг сарын хичээлээс гадуурх ажлын төлөвлөгөө гарган, анги удирдсан багш, нийгмийн ажилтнаар батлуулан ажиллах
 •  Ангийн эцэг эхийн хурал зохион байгуулж хийх
 • Хоёр хүүхдэд сэтгэцийн оношилгоо хийж, тодорхойлолт бичих
 • Тодорхой нэг сэдвээр сургалтын нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах
 • Бусад багш нарын 20 цагийн хичээлд сууж протокол хөтлөх
 • ЗАН-ийн ажилд оролцох
 • Анги удирдсан багшаар тодорхойлолт гаргуулж, дүн тавиулсан байх
 • Тодорхой нэг сэдэв сонгон бүтээлч ажил хийх
 • Дадлагын эцэст оюутан бүр тайлан  бичиж  хамгаалах

Гурав: Оюутны дадлагыг дүгнэх журам

 • Хичээл заалтын дүн /Хичээлд суусан багшийн дүнгээр/
 • Анги удирдсан дүн /Удирдан зохион байгуулсан ажлын ,анги удирдсан багшийн тодорхойлолт, үнэлгээгээр/
 • Хоёр хүүхдийн сэтгэц оношилгоо хийсэн байдал/Сэтгэл судлалын багш дүгнэнэ/
 • Хорин цагийн хичээлд сууж протокол хөтөлсөн дүн/Комисс дүгнэнэ/
 • Тодорхой нэг сэдвээр нэгж сэдвийн хөтөлбөр боловсруулсан дүн/СХУ заасан багш дүгнэнэ/
 • Тодорхой сэдэв сонгон судалгаа хийсэн байдал/Сэтгэл судлалын багш дүгнэнэ/
 • Тайлан хамгаалалт/Комисс дүгнэнэ/

/Үзүүлэлт тус бүрийг 100 оноогоор дүгнэнэ. Эдгээр дүнг дундчилж, дадлагын ерөнхий дүнг гаргана./

Дөрөв. Дадлагын тайлан хамгаалалтад оюутан доорх материалыг бүрдүүлж ирнэ.

4.1  Ээлжит хичээлийн төлөвлөлт – Хичээл заасан он, сар, өдөр цагийг тодорхой тавьсан, баталгаажсан байх ба хичээлд ашигласан хэрэглэгдэхүүнээ хамт авчирна.

4.2  Хичээлд хэрэглэсэн үзүүлэн таниулах, тарааж өгөх материал болон бусад хэрэглэгдэхүүнээр үзэсгэлэн гаргаж хамгаална.

4.3  Дадлага удирдсан багшийн тодорхойлолт, тухайн дадлага хийсэн сургуулийн тамга тэмдэг бүхий тодорхойлолттой байна.

4.4  Хоёр сурагч дээр сэтгэцийн оношилгоо хийсэн материал, судалгааны тайлан /Мэргэжлийн багшийн өгсөн чиглэлийн дагуу хийсэн байна./

4.5  Боловсруулсан нэгж сэдвийн хөтөлбөрөө авч ирнэ.

4.6  Бичиж боловсруулсан бүтээлч даалгаврыг хамгаалахад бэлтгэж ирнэ.

 “Маргад” дээд сургуулийн Бага боловсролын багшийн IVангийн оюутнуудын “Багшлах дадлага-2’-ын удирдамж

Нэг : “Багшлах дадлага-2”-ын зорилго:

1.1  Бага боловсролын багшийн ангийн оюутнууд мэргэжлийн дидактикийн хичээлээр олж авсан мэдлэг, чадвараа бүтээлчээр хэрэгжүүлж сурах

1.2  Бага боловсролын цөм хөтөлбөр, сурах бичиг, гарын авлага зөвлөмжийг бүтээлчээр хэрэгжүүлэхэд санаачлагатай ажиллах, ээлжит хичээл,  хичээлээс гадуурх ажлыг шинэлэг арга барилаар зохион байгуулах, хүүхэд нэг бүрт хүрч ажиллаж сурах

1.3  Сурган хүмүүжүүлэх ухаан, Сэтгэл судлалын хичээлээр олж авсан мэдлэг чадвараа бүтээлчээр баяжуулан бусад багш нарын дэвшилтэт арга барилаас идэвхтэй, биеэ дайчлан суралцах

1.4  Анги хамт олныг удирдан зохион байгуулах, бага насны хүүхдийн сэтгэц, физиологийн онцлог, мэдлэг чадварын түвшин, хөгжил төлөвшилтийг судлан тодорхойлох чадвар эзэмших

Хоёр: Дадлагын хугацаа, зохион байгуулалт

Дадлагыг 2015 оны 09 сарын 01-нээс 03 сарын 30 -ныгг дуустал долоо хоног орон нутгийн сургуульд хийнэ. Дадлагын хугацаанд хуваарилсан ангийг удирдан зохион байгуулна.

2.1  Ээлжит хичээлд бэлтгэх, хичээл зохион байгуулах талаар хийх ажлын чиглэл

 • Дадлагын эхний өдрөөс эхлэн хичээл заах ба оюутан нь тухайн сургуулийн багшийн ажлын хуваарийг мөрдөн ажиллана.
 • Ээлжит хичээлийн бэлтгэлийг 2 өдрийн өмнө хийж, анги удирдсан багш, сургалтын менежерээр хичээлд хэрэглэх үзүүлэн таниулах материал болон бусад хэрэглэгдэхүүний хамт хянуулан батлуулна.
 • Дадлагын хугацаанд нийт 20 цагийн хичээл дүнтэй заана. Үүнд: Математик 6 цаг, Монгол хэл 6 цаг, бусад хичээл 6 цаг /Хүн орчин, Хүн байгал, Зураг технологи, Дуу хөгжим, Биеийн тамир, Иргэний боловрол/
 • Заасан хичээлийн протоколыг хичээлд суусан багшаар бүрэн хөтлүүлж, хичээлийн үнэлгээ, багшийн гарын үсэг бүрэн байна.

2.2  Оюутан хичээл заахын зэрэгцээгээр дараах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

 • Анги дааж, нэг сарын хичээлээс гадуурх ажлын төлөвлөгөө гарган, анги удирдсан багш, нийгмийн ажилтнаар батлуулан ажиллах
 •  Ангийн эцэг эхийн хурал зохион байгуулж, удирдан хийх
 • Хоёр хүүхдэд сэтгэцийн оношилгоо хийж, тодорхойлолт бичих
 • Тодорхой сэдвээр нэгж хичээлийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах
 • Бусад багш нарын 20 цагийн хичээлд , туршлага судалж, протокол хөтлөх
 • Заах аргын нэгдлин ажилд оролцох
 • Анги удирдсан багшаар тодорхойлолт гаргуулж, дүн тавиулсан байх
 • Дадлагын эцэст оюутан бүр тайлан  бичиж  хамгаалах

Гурав: Оюутны дадлагыг дүгнэх журам

 • Хичээл заалтын дүн /Хичээлд суусан багш нарын дундаж дүнгээр/
 • Анги удирдсан дүн /Удирдан зохион байгуулсан ажлын тайлан, анги удирдсан багшийн тодорхойлолт, үнэлгээгээр/
 • Хоёр хүүхдийн сэтгэц оношилгоо хийсэн байдал/Сэтгэл судлалын багшийн үнэлгээгээр/
 • Хорин цагийн хичээлд сууж протокол хөтөлсөн байдал/Комиссын үнэлгээгээр/
 • Тодорхой нэг сэдвээр нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулсан байдал/СХУ заасан багшийн үнэлгээгээр/
 • Тайлан хамгаалалт /Комиссын үнэлгээгээр/

/Үзүүлэлт тус бүрийг 100 оноогоор дүгнэнэ. Эдгээр дүнг дундчилж, дадлагын ерөнхий дүнг гаргана./

Дөрөв. Дадлагын тайлан хамгаалалтад оюутан доорх материалыг бүрдүүлж ирнэ.

4.1  Ээлжит хичээлийн төлөвлөлт – Хичээл заасан он, сар, өдөр цагийг тодорхой тавьсан, баталгаажсан байх ба хичээлд ашигласан хэрэглэгдэхүүний хамт авчирна.

4.2  Хичээлд хэрэглэсэн үзүүлэн таниулах, тарааж өгөх материал болон бусад хэрэглэгдэхүүнээр үзэсгэлэн гаргаж хамгаална.

4.3  Дадлага удирдсан багшийн тодорхойлолт, тухайн дадлага хийсэн сургуулийн тамга тэмдэг бүхий тодорхойлолтой байна.

4.4  Хоёр сурагчид сэтгэцийн оношилгоо хийсэн материал, судалгааны тайлан /Мэргэжлийн багшийн өгсөн чиглэлийн дагуу хийсэн байна./

4.5  Боловсруулсан нэгж хичээлийн хөтөлбөрөө авч ирнэ.

         Дидактикийн тэнхим