70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

МАРГАД ДЭЭД СУРГУУЛИЙН I КУРСТ ЭЛСЭГЧДИЙН ХЭДЭН ХУВЬ НЬ ТӨГСЧ БАЙГАА СУДАЛГАА

                                

    2009 2010 2011 2012 4 жилийн дундаж
2005 оны элсэгч 2009 оны төгсөгч Элсэгчдийн хэдэн хувь нь төгссөн 2006 оны элсэгч 2010 оны төгсөгч Элсэгчдийн хэдэн хувь нь төгссөн 2007 оны элсэгч 2011 оны төгсөгч Элсэгчдийн хэдэн хувь нь төгссөн 2008 оны элсэгч 2012 оны төгсөгч Элсэгчдийн хэдэн хувь нь төгссөн
1 БХЭ 28 23 82,0 18 16 88,8 22 18 81,8 24 27 100,0 88,1
2 ЭЗУ 30 22 73,3 26 25 96,1 23 20 86,9 25 21 84,0 85,0
3 КУС 15 13 86,6 12 10 83,3 9 8 88,8 11 13 100,0 89.6
4 Багш 21 18 85,7 21 18 85,7 31 29 93,5 42 39 92,8 89,4
5 АХО 22 19 86,3 15 11 73,3 15 14 93,3 18 15 83,3 84,0
6 АЖМ 19 16 84,2 17 16 94,1 12 10 83,3 10 14 100,0 90,4
Дүн 135 111 82,2 109 96 88,0 112 99 88,4 130 129 99,2 87,0