70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБОО

МАРГАД” ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ дүрэМ

Нэг.  Нийтлэг үндэслэл

Маргад” дээд сургуулийн Төгсөгчдийн холбоо нь төгсөгчдийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, төгсөгчдийн мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх, сургууль – төгсөгчдийн байнгын холбоо харилцааг бэхжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ.

Хоёр. Төгсөгчдийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

2.1    Төгсөгчдийн холбоо нь дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.Үүнд:

  • Сургуулийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх, ойн арга хэмжээнд төгсөгчдийн нөөц бололцоог дайчлах
  • Төгсөгчдөөс гарсан санал, шүүмжлэлийг сургуулийн удирдлагад уламжилж ажил хэрэг болгох
  • Төгсөгчдийг жил бүр шинэчлэн бүртгэж байнгын холбоо харилцаатай ажиллах
  • Төгсөгчдийн мэргэжил боловсролыг дээшлүүлэх хэтийн болон ойрын төлөвлөгөөтэй ажиллах
  • Мэргэжлийн хичээлийн хөтөлбөрийн талаар санал асуулга авч тусган хэрэгжүүлэх

Гурав. Үйл ажиллагаагаа тайлагнах, үнэлж дүгнэх

Төгсөгчдийн холбоо нь үйл ажиллагаагаа жилээр төлөвлөж, сургалт,  судалгааны албаар батлуулан хичээлийн жилийн эцэст багш нарын зөвлөлд тайлангаа тавьж үнэлүүлнэ.

Дөрөв. Бусад зүйл

Энэхүү журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд тэдгээр нь дүрмийн салшгүй  хэсэг байна.