Бакалавр, Магистрын элсэлтийн бүртгэл

Бакалаврын өдөр, эчнээ анги, магистрын ангийн элсэлтийн бүртгэл онлайнаар явагдаж байна.

Элсэх мэргэжлүүд

Бакалаврын өдөр, эчнээ анги болон магистрын ангийн элсэх мэргэжлүүдийг дэлгэрэнгүй дарж үзнэ үү

Тэтгэлэг, Хөнгөлөлт

Олон төрлийн тэтгэлэг, хөнгөлөлтийг дэлгэрэнгүй дарж үзнэ үү

Элсэлтийн журам

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1 Дээд боловсролын тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7.1 дахь заалт, Боловсрол Шинжлэх Ухааны сайдын 2013 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/79 дугаар тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх журам”, Боловсрол Шинжлэх Ухааны сайдын 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/194 тоот “Журамд, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай”, А/195 тоот “Босго оноо тогтоох тухай”, тушаалуудыг тус тус үндэслэн оюутан элсүүлэн суралцуулахад энэхүү журмыг мөрдөнө.
1.2 Захирлын тушаалаар батлагдсан “Элсэлтийн комисс” нь энэхүү журам, сургууль болон мэргэжлийн танилцуулгыг мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд хүргэх, Монголын их, дээд сургуулиудын консерциумаас томилогдсон элсэлтийн комисстой хамтран бусад аймгуудаас оюутан элсүүлэх ажлыг зохион байгуулах, элсэлтийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх, элсэгчдийг онлайнаар бүртгэх, элсэгчдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч эцэслэн шийдвэрлэх, мэдээ тайланг гаргах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ.
1.3 Бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх хяналтын тоог захиалагч байгууллагын саналыг үндэслэн сургуулийн Удирдах зөвлөл тогтооно.

ХОЁР. ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ШААРДЛАГА

2.1 “Маргад” дээд сургуульд оюутан элсүүлэхдээ Боловсрол Шинжлэх Ухааны
Яамны харъяа Боловсролын үнэлгээний төвөөс зохион байгуулсан элсэлтийн ерөнхий ерөнхий шалгалт /ЭЕШ/-ын оноог үндэслэн элсүүлнэ.
2.2 Тус сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчдийн бүртгэл болон хуваарь сонголтыг 2022 оны 07 сарын 05-07 нд Монголын Их Дээд сургуулиудын Консерциум, сургуулийн элсэлтийн комисс онлайнаар зохион байгуулах ба 2022 оны 08 сарын 15-наас нэмэлт элсэлт, өвлийн элсэлтийг зохион байгуулна.
2.3 Бакалаврын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгч өөрийн сонирхсон бүлэгт заасан хичээлээр Элсэлтийн ерөнхий шалгалт /ЭЕШ/ өгөх, гадаадад ерөнхий боловсрол эзэмшсэн болон гадаад улсаас ижил түвшний Дээд боловсролын сургалтын байгууллагаас шилжин суралцахад БШУЯ-ны сайдын 2013 оны А/79, 2019 оны А/218 –р тушаалыг баримтална.
2.4 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж хүчинтэй байх. /2020,2021,2022/
2.5 Олон улсын болон Үндэсний түвшний хөтөлбөр /Байгалийн нөхөн сэргээлт, ойжуулалт/, Засгийн газрын Тэргүүлэх мэргэжлийн чиглэл , МУ-ын Засгийн газрын 2021 оны 321-р тогтоолын заалтын нөхцөлд хамрагдах.
2.6 Элсэгчид нь тухайн мэргэжил, хөтөлбөрөөр суралцахад шаардлагатай хичээлүүдээс 2-оос доошгүйг сонгон ЭЕШ өгсөн байх ба 2 хичээлийн оноо тус бүр 400 болон түүнээс дээш байхад тус сургуульд элсэх шаардлагыг хангана.

ГУРАВ. Оюутан элсүүлэх мэргэжлийн чиглэл

Дээр “Дэлгэрэнгүй” хэсгээс танилцана уу.

ДӨРӨВ. Элсэгчдэд үзүүлэх хөнгөлөлт

Дээр “Тэтгэлэг, Хөнгөлөлт” хэсгээс танилцана уу.

ТАВ. Элсэх өргөдөл хүлээн авах, шийдвэрлэх

3.1 Суралцах эрхийн бичиг авсан, сургалтын төлбөрөө бүрэн төлсөн элсэгчдийг 2022.08.15-2022.08.30-ны өдрүүдэд сургууль дээрээ бүртгэн авч “Сургалтын гэрээ” байгуулна. Элсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:
• Элсэлтийн шалгалтын онооны батламж хуудас
• Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуудас /арын хэсгийн хамт/
• Бүрэн дунд буюу түүний дараах боловсролын бичиг баримт
• 3Х4 хэмжээний цээж зураг
• Сурагчийн хувийн хэрэг