70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН ШАЛГАЛТЫН АГУУЛГА, ШАЛГУУР

“А” хувилбар

 1. Дидактикийн судлах зүйл, үндсэн ухагдахуун
 2. Сургууль, эцэг эх, олон нийтийн хамтын үйл ажиллагаа

“В” хувилбар

 1. Сурган хүмүүжүүлэх үйл явцын тухай ойлголт, мөн чанар
 2. Багшийн хөдөлмөр зохион байгуулалт

“С” хувилбар

 1. Сурган хүмүүжүүлэх үйл явцын зүй тогтол
 2. Орчин үеийн сургууль, түүний удирдлага

“D” хувилбар

 1. Хичээлийн тухай ойлголт, түүний ангилал
 2. Суралцагчдыг үнэлж дүгнэх

“Боловсрол судлал”-ын шалгалтын шалгуур, үнэлгээний норм нь:

“А” хувилбар

1. Дидактикийн судлах зүйл, үндсэн ухагдахуун

 • Дидактикийн тухай ойлголт /30 оноо/
 • Дидактикийг үндэслэгчид/Вольфганг Ратке/19оноо/ , Я.А.Коменский /21 оноо/,  И.Ф.Гербарт/19 оноо/ тэдгээрийн дидактикт оруулсан хувь нэмэр/ нийт59  /оноо/
 • Дидактикийн үндсэн ухагдахуунууд/11 оноо/

/нийт11 оноо, тус бүр 1 оноо/

 • Сурган хүмүүжүүлэх үйл явц
 • Сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа
 • Сурган хүмүүжүүлэх харилцаа
 • Мэдлэг, чадвар, дадал
 • Сургалт хүмүүжлийн ажлын зорилго
 • Боловсролын агуулга
 • Сурган хүмүүжүүлэх ажлын зорионоолго
 • Сургалт хүмүүжлийн ажлын агуулга
 • Сургалт хүмүүжлийн ажлын арга хэрэглүүр
 • Сургалт хүмүүжлийн ажлын зохион байгуулалтын хэлбэр
 • Сургалт хүмүүжлийн ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх

2.  Сургууль, эцэг эх, олон нийтийн хамтын үйл ажиллагаа

 • Сургууль гэр бүлийн хамтын үйл ажиллагаа, баримтлах зарчим, хэлбэр /60 оноо/
 • Сургууль олон нийтийн хамтын үйл ажидлагаа түүний чиглэл, эцэг эхийн хороо, зөвлөлийн ажил /40 оноо/

“В” хувилбар

1. Сурган хүмүүжүүлэх үйл явцын тодорхойлолт, шинж чанар

 • Сурган хүмүүжүүлэх үйл явц ньнарийн тогтолцоо бүхий иж бүрэн хэрэгжих үйл явц байх/25 оноо/
 • Сурган хүмүүжүүлэх үйл явц нь байнга хөгжин өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж боловсронгуй болж байдаг үйл явц/25 оноо/
 • Сурган хүмүүжүүлэх үйл явц нь багш сурагчдын хамтын идэвхтэй бүтээлч үйл ажиллагаагаар хэрэгждэг/25 оноо/
 • Сурган хүмүүжүүлэх үйл явц нь сурагчдын сэдэл тэмүүлэл, сонирхол, авьяаст тулгуурлан удирдан жолоодогдох үйл явц байх ёстой/25 оноо/

2. Багшийн хөдөлмөр зохион байгуулалтын зорилт, зарчим, нөлөөлөх  хүчин зүйлс

 • Багшийн хөдөлмөр зохион байгуулалтад баримтлах үндсэн зарчим/25 оноо/
 • Багшийн хөдөлмөр зохион байгуулалтад нөлөөлөх хүчин зүйлс/25 оноо/
 • Багшийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүд/25 оноо/
 • Багшийн хөдөлмөр зохион байгуулалт, цаг ашиглатыг сайжруулах нөхцөл/25 оноо/

“С” хувилбар

1. Сурган хүмүүжүүлэх зүй тогтол гэж юу вэ? /15 оноо/

 • Объектив зүй тогтол/60 оноо/
 • Субъектив зүй тогтол /25 оноо/

2. Орчин үеийн сургуулийн онцлог юу вэ?  /15 оноо/

 • Сургуулийн удирдлага зохион байгуулалт /40 оноо/
 • Сургуулийн хөгжлийн төлөвлөлтийн менежмент/45 оноо/

“D” хувилбар

1. Хичээл түүний онцлог

 • Дидактик шаардлага/20 оноо/
 • Хүмүүжүүлэх шаардлага/20 оноо/
 • Хөгжүүлэх шаардлага/20 оноо/
 • Зохион байгуулалт, эрүүл ахуйн шаардлага/20 оноо/
 • Хичээлийг ангилах нь /20 оноо/

2. Суралцагчдыг үнэлж дүгнэх

 • Суралцагчдын мэдлэг чадвар, төлөвшлийг үнэлж дүгнэхийн үүрэг ач холбогдол/30 оноо/
 • Үнэлж дүгнэхэд баримтлах зарчим, арга, хэлбэр/40 оноо/
 • Үнэлгээний тогтолцоог боловсронгуй болгох нь/30 оноо/

Үнэлгээний стандарт нь:

91-100 оноо авбал   “А”

81-90  оноо авбал   “В”

71-80 оноо авбал   “C”

61-70 оноо авбал   ”D”

Боловсруулсан.   Судалгааны Хүрээлэн