70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ, СЭДВҮҮД

Бага боловсролын багшийн судалгааны төв болон лабораторид хийх судалгааны ажлын чиглэл

1. Бага ангийн хүүхдийн нас, сэтгэц, физологийн  онцлогийг сургалтад харгалзах нь:

 • 6 настай хүүхдийн нас, сэтгэц, физиологийн  онцлог
 • 7 настай хүүхдийн нас, сэтгэц, физиологийн  онцлог
 • 8 настай хүүхдийн нас, сэтгэц, физиологийн  онцлог
 • 9 настай хүүхдийн нас, сэтгэц, физиологийн  онцлог
 • 10 настай хүүхдийн нас, сэтгэц, физиологийн  онцлог

2. Бага боловсролын цөм хөтөлбөрийн агуулга, стандартыг хэрэгжүүлэхэд инновацийг нэвтрүүлсэн нь:

 • Монгол хэлний цөм хөтөлбөрийн агуулга, стандартыг хэрэгжүүлэхэд инновацийг нэвтрүүлэх нь
 • Математикийн цөм хөтөлбөрийн агуулга, стандартыг хэрэгжүүлэхэд инновацийг нэвтрүүлэх нь
 • Дүрслэх урлагийн цөм хөтөлбөрийн агуулга, стандартыг хэрэгжүүлэхэд инновацийг нэвтрүүлэх нь
 • Технологийн цөм хөтөлбөрийн агуулга, стандартыг хэрэгжүүлэхэд инновацийг нэвтрүүлэх нь
 • Хөгжмийн цөм хөтөлбөрийн агуулга, стандартыг хэрэгжүүлэхэд инновацийг нэвтрүүлэх нь
 • Бие бялдар эрүүл мэндийн цөм хөтөлбөрийн агуулга, стандартыг хэрэгжүүлэхэд инновацийг нэвтрүүлэх нь

3. Бага ангийн хүүхдийн авьяасыг хөгжүүлэх боломж:

 • Оюун ухааны авьяасыг хөгжүүлэх боломж, туршлага
 • Хэл сэтгэхүйн авьяасыг хөгжүүлэх боломж, туршлага
 • Урлагийн авьяасыг хөгжүүлэх боломж, туршлага
 • Спортын авьяасыг хөгжүүлэх боломж, туршлага
 • Математик сэтгэлгээний авьяасыг хөгжүүлэх боломж, туршлага
 • Урлахуйн авьяасыг хөгжүүлэх боломж, туршлага

4. Сурах бичиг судлал:

 • Монгол хэлний сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнд хийсэн судалгаа
 • Математикийн сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнд хийсэн судалгаа
 • Урлахуй болон технологийн сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнд хийсэн судалгаа
 • Хөгжмийн сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнд хийсэн судалгаа

Сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн  лабораторид хийх судалгааны ажлын чиглэл

1. Сургуулийн өмнөх насны  хүүхдийн нас, сэтгэц, физологийн  онцлогийг сургах үйл ажиллагаанд харгалзах нь:

 • 3 настай хүүхдийн нас, сэтгэц, физиологийн онцлог
 • 4 настай хүүхдийн нас, сэтгэц, физиологийн онцлог
 • 5 настай хүүхдийн нас, сэтгэц, физиологийн онцлог

2. Сургуулийн өмнөх боловсролын цөм хөтөлбөрийн агуулга, стандартыг хэрэгжүүлэхэд инновацийг нэвтрүүлсэн нь :

 • Төрөлх хэлний үйл ажиллагаа
 • Математикийн энгийн төсөөлөх үйл ажиллагаа
 • Дүрслэхүйн үйл ажиллагаа
 • Технологийн  үйл ажиллагаа
 • Хөгжмийн үйл ажиллагаа
 • Бие бялдар эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа

3. Сурах бичиг судлал:

 • Бага бүлгийн сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнд хийсэн судалгаа
 • Дунд бүлгийн сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнд хийсэн судалгаа
 • Ахлах бүлгийн сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнд хийсэн судалгаа

Багш боловсролын болон Багшийн хөгжлийн судалгааны төвд хийх судалгааны ажлын чиглэл

1. “Багш судлал”-ыг хөгжүүлэх нь :

 • Бага боловсролын багшийн хөгжлийн өнөөгийн түвшин, өөрийгөө хөгжүүлэх боломж
 • Сургуулийн өмнөх багшийн хөгжлийн өнөөгийн түвшин, өөрийгөө хөгжүүлэх боломж

2. Багшлахуйн менежментийг боловсронгуй болгох нь :

 • Багшлах чадварт суралцахуй
 • Багшлах ур чадвар эзэмшихүй
 • Багшлах эв дүйд суралцахуй

3. Хөтөлбөр боловсруулах онол-арга зүйг хөгжүүлэх нь :

 • Сургалтын хөтөлбөр боловсруулахарга зүй
 • Тодорхой хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
 • Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах  арга зүй

Сэтгэл судлалын лабораторид хийх судалгааны ажлын чиглэл

1. Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын насны хүүхдийн сэтгэцийн онцлогийг судлах нь:

 • 3 настай хүүхдийн сэтгэцийн онцлогийг судалсан нь
 • 4 настай хүүхдийн сэтгэцийн онцлогийг судалсан нь
 • 5 настай хүүхдийн сэтгэцийн онцлогийг судалсан нь
 • 6 настай хүүхдийн сэтгэцийн онцлогийг судалсан нь
 • 7 настай хүүхдийн сэтгэцийн онцлогийг судалсан нь
 • 8 настай хүүхдийн сэтгэцийн онцлогийг судалсан нь
 • 9 настай хүүхдийн сэтгэцийн онцлогийг судалсан нь
 • 10 настай хүүхдийн сэтгэцийн онцлогийг судалсан нь

2.  Хүүхдийг шинжин таньж, оношлох нь:

 • Бага насны хүүхдийн анхаарлыг судалсан нь
 • Бага насны хүүхдийн ой тогтоолтыг судалсан нь
 • Бага насны хүүхдийн хүртэхүйг судалсан нь
 • Бага насны хүүхдийн сэрлийг судалсан нь

Ургамал судлал болон байгаль хамгааллын туршилтын баазад хийх судалгааны чиглэл

 • Чацарганыг суулгацаар үржүүлсэн судалгааны дүн
 • Үхрийн нүдийг суулгацаар үржүүлсэн судалгааны дүн
 • Булган аймгийн Бугат сумын Дундадын голын эмийн ургамлын морфологи
 • Булган аймгийн Бугат сумын Дундадын голын бэлчээрийн ургамлын морфологи

Судалгааны Хүрээлэн