70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

АНГИ ХАМТ ОЛНЫ ХӨГЖИЛ ТӨЛӨВШЛИЙГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ

Анги хамт олны үйл ажиллагааны хөгжилд хийх хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

 

Төлөвлөлтийн менежмент  /20 оноо/

Шалгуур үзүүлэлтүүд

Авах дээд оноо

Өөрийн үнэлгээ

Хөндлөнгийн үнэлгээ

1

Анги хамт олноос хичээлийн жилд дэвшүүлсэн эрхэм зорилго, зорилт, тэдгээрийн шинжлэх ухааны үндэслэл, агуулга оновчтой эсэх

 

 

5 оноо

 

 

2

Төлөвлөлтөд хийсэн шинэчлэл,
оновчтой хувилбарын сонголт, хуваарилалт

 

5 оноо

 

 

3

Ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан асуудал хэд:
Үүнээс:
  • бүрэн биелсэн
  •  биелэгдэж байгаа
  • биелэгдээгүй
Гүйцэтгэлийн хувь%
Чанар %

 

 

 

10 оноо

 

 

Анги хамт олны  хөгжил
 /50 оноо/

1

Анги хамт олны хэтийн болон ойрын  хөгжлийн  чиглэл, уриа, зарчим тэдгээрийн хэрэгжилт үр дүн

 

10 оноо

 

 

2

 

Сурагч бүрийн болон  анги хамт олны төлөвшил

10 оноо

 

 

3

Анги хамт олны сурлагын амжилт, чанарын ахиц дэвшил болон  сурагчдын  төлөвшилт

 

10 оноо

 

 

4

Сурагч  бүрийн авьяасыг хөгжүүлэх талаар санаачилж хийсэн ажил

10 оноо

 

 

5

Улс, аймаг, бүс, сургуулиас зохиож буй сурлага, урлаг, спортын үйл ажиллагаанд оролцсон байдал

 

10 оноо

 

 

Анги хамт олны дунд зохиосон ажил
30 оноо/

1

Анги хамт олны дунд зохиосон маргаан мэтгэлцээн, ярилцлага

 

 6 оноо

 

 

2

Анги хамт олны дунд зохиосон уралдаан, тэмцээн, АХА, АСТ, шоу, өдөрлөг, үдэшлэг

 

 6 оноо

 

 

3

 Анги хамт олны дунд зохиосон эрдэмтний лекц, ахмадын яриа, уулзалт

 

6 оноо

 

 

4

Ангиа тохижуулах, орчны стандартыг хэрэгжүүлэх талаар хийсэн ажил

 

6 оноо

 

 

5

Хичээл заадаг багш нар болон бусад анги, байгууллага,  хамт олон, хүмүүстэй хамтарч ажилласан байдал

 

 6 оноо

 

 

91-100%  —Хөгжсөн

81-90%   Хөгжиж буй

71-80%   Хөгжих бололцоотой

0-70%    Хөгжих шаардлагатай

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн……………………………….