70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ

Сургалтын төвийн үйл ажиллагааны хөгжилд хийх хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

Төлөвлөлтийн менежмент /20 оноо/

Шалгуур үзүүлэлтүүд

Авах дээд оноо

Өөрийн үнэлгээ

Хөндлөнгийн үнэлгээ

1

Сургалтын төвөөс хичээлийн жилд дэвшүүлсэн эрхэм зорилго, зорилт
Шинжлэх ухааны үндэслэл, агуулга оновчтой эсэх
Биелэлтэд хяналт шинжилгээ, өөрийн үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байдал

5 оноо

 

 

2

Төлөвлөлтэд хийсэн шинэчлэл
Оновчтой хувилбарын сонголт, хуваарилалт
Биелэлтэд хийсэн хяналт шинжилгээ,
үнэлгээ хийсэн байдал

5 оноо

 

 

3
Ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан асуудал хэд:
Үүнээс:
  • бүрэн биелсэн
  • Дутуу биелсэн
  • Биелэгдээгүй
Гүйцэтгэлийн хувь%
Чанар %

10 оноо

 

 

Сургалтын төвийн хөгжил

/40 оноо/

1

Сургалтын төвийн хэтийн болон ойрын  хөгжлийн  чиглэл, эрхэм зорилго, зорилт, хэрэгжилт, үр дүн

6  оноо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

  • Багш, оюутныг хөгжүүлэх чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн
  • Төвөөс зохиох 7 хоногийн ажлын цагийн хуваарь, түүний хэрэгжилт, үр дүн
  • Төвийн идэвхтний бүрэлдэхүүн, ажлын хариуцлага, идэвх, санаачлага
  • Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх, шинэ дэвшилтэт арга барил, туршлага дэлгэрүүлэх, солилцох чиглэлээр хийсэн ажил, үр дүн
  • Бичиг баримтын боловсруулалт ISO 2008-ын хэрэгжилт , эмх цэгц, хадгалалт, хамгаалалт
  • Төвийн эд аж ахуй, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хүртээмж, хадгалалт хамгаалалт
  • Сургалтын төвийн сурталчилгаа, мэдээллийн тогтолцоо, түүний үр дүн/сонин, мэдээллийн самбар, булан, цахим гэх мэт/

Тус

бүр

4 оноо

 

 

3

Сургалтын төвөө дотоод тооцоогоор хөгжүүлэх чиглэлээр санаачилсан бүтээлч ажил

6  оноо

 

 

Сургалтын төвөөс оюутны дунд зохиосон ажил/30 оноо/

1

Оюутны дунд зохиосон маргаан мэтгэлцээн, ярилцлага

6 оноо

 

 

2

Оюутны дунд зохиосон уралдаан, тэмцээн, АХА, АСТ, шоу, өдөрлөг, үдэшлэг

6 оноо

 

 

3

Оюутны дунд зохиосон эрдэмтний лекц, ахмадын яриа, уулзалт

6 оноо

 

 

4

Оюутны бүтээлийн үзэсгэлэн, бүтээлийн сангийн  сурталчилгаа, солилцоо 

6 оноо

 

 

5

Оюутны захиалга, хүсэлтээр багш нар давтлага, зөвлөгөө өгч, хамтарч ажилласан

6 оноо

 

 

Мэдээллийн соллцооны бүтэц   

/10 оноо /

1

Бусад  улс орон, сургууль, сургалтын төвүүдийн хөгжил, дэвшлийн талаарх мэдээллийг авч ашигладаг эсэх

5 оноо

 

 

2

Өөрийн үйл ажиллагааг бусдад түгээн дэлгэрүүлэх, бусдын туршлагад нэгдэн шинэ туршлага бүтээн хөгжих боломж бүрдсэн эсэх

5 оноо

 

 

 

91-100 оноо авбал  —Хөгжсөн тэнхим

81-90  оноо авбал—Хөгжиж буй тэнхит

71-80 оноо авбал   —Хөгжих бололцоотой тэнхим

61-70 оноо авбал   —Хөгжих шаардлагатай тэнхим

 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн…………………………………..