70357399   Даваа- Баасан: 9:00 - 18:00   margad@yahoo.com

ТЭНХИМИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨГЖЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР

Тэнхимийн үйл ажиллагааны хөгжилд хийх хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

Төлөвлөлтийнменежмент /20 оноо/

Шалгуур үзүүлэлтүүд

Авах дээд оноо

Өөрийн үнэлгээ

Хөндлөнгийн үнэлгээ

1

Тэнхимийн хичээлийн жилд дэвшүүлсэн эрхэм зорилго, зорилт
Шинжлэх ухааны үндэслэл, агуулга оновчтой эсэх
Биелэлтэд хяналт шинжилгээ, өөрийн үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байдал

5 оноо

 

 

2

Төлөвлөлтийн шинэчлэл
Оновчтой хувилбарын сонголт, хуваарилалт
Биелэлтэд хяналт шинжилгээ,
үнэлгээ хийсэн байдал

5 оноо

 

 

3

Ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан асуудал хэд:
Үүнээс:
 • бүрэн биелсэн
 • Дутуу биелсэн
 • Биелэгдээгүй
Гүйцэтгэлийн хувь%
Чанар %

10 оноо

 

 

Тэнхимбагшнарын хөгжил  /40 оноо/

1

Тэнхимийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх чиглэл тогтсон эсэх, хийсэн ажил, үр дүн

2  оноо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 
 • Судалгааны сэдэв сонголт, хийсэн ажил, үр дүн
 • Бичиж боловсруулсан сурах бичиг, зөвлөмж, гарын авлага, дасгал бодлого, бие даасан ажлын дэвтэр гэх мэт
 • Багш нарын мэргэжил боловсрол дээшлэлт, тэнхимийн семинар, сургалт, бие даалт
 • Бичиг баримтын боловсруулалт, эмх цэгц, ISO 2008 –ын хэрэгжилт
 • Багш нар, тэнхимийн цагийн хуваарь, цаг ашиглалт, үр дүн
 • Багш бүрийн хичээлийн судалгааны явц, үр дүн
 • Хичээлийн хөтөлбөрүүдийн шинэчлэл, өөрийн үнэлгээ, үр дүн
 • Багш нарын хичээлийн бэлтгэлийн чанар, үр дүн
 • Хичээл зохион байгуулалтын дэвшил, хөгжил

  тус

  бүр

   4 оноо

 

 

3

Тэнхимээ хөгжүүлэх чиглэлээр хийсэн бүтээлч ажил/мэргэжил дээшлүүлэх сургалт/

2 оноо

 

 

Тэнхимбагшнараасоюутантайажилласанажиллагаа

/30 оноо/

1

Оюутны  сургалтын явцын үнэлгээний агуулга, хэлбэр зохион байгуулалт, явц, анализын мөрөөр зохиосон ажил, үр дүн

6 оноо

 

 

2

Оюутны  бие даалтын явцын үнэлгээний агуулга, хэлбэр зохион байгуулалт, явц, үр дүн

6 оноо

 

 

3

Шавь сургалтын явц, үр дүн / мэргэжил болон судалгааны ажлын чиглэлээр/
Багш бүрийн оюутанд өгөх зөвлөгөө, тусламж тогтмолжсон байдал

6 оноо

 

 

4

Сургалтын төв, кабинет, лаборториос оюутанд үзүүлэх үйлчилгээ, үр дагавар

6 оноо

 

 

5

Даасан ангийн хамт олны төлөвшилтийн түвшин, зохиосон ажил, хамтын ажиллагааны үр дүн

6 оноо

 

 

Мэдээллийнсоллцооныбүтэц    / 10 оноо /

1

Бусад  улс орон, сургууль, багш, оюутны хөгжил, дэвшлийн талаарх мэдээллийг авч чаддаг эсэх

5 оноо

 

 

2

Өөрийн үйл ажиллагааг бусдад түгээн дэлгэрүүлэх, бусдын туршлагад нэгдэн шинэ туршлага бүтээн хөгжих боломж бүрдсэн эсэх

5 оноо

 

 

Дүгнэх  журам:   91-100 оноо авбал: /Хөгжсөн тэнхим/

                                 81-90 оноо авбал: /Хөгжиж байгаа тэнхим/

                                 71-80 оноо авбал:/ Хөгжих бололцоотой тэнхим/

                                  61-70 оноо авбал:/Хөгжих шаардлагатай тэнхим/

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн……………………………..

Хүлээн зөвшөөрсөн тэнхимийн эрхлэгч……………………………